Konkurs NASZA SZKOŁA JEST SUPER!

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców, dyrekcje szkół polskich i polonijnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w konkursie NASZA SZKOŁA JEST SUPER!

ZADANIE KONKURSOWEOpisz szkolną akcję, najciekawsze wydarzenie w Twojej Szkole w 2022 roku.

Forma: opis (ok. 1500 znaków). Do tekstu należy dołączyć od 3 do 5 zdjęć. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać drogą mailową na adres: redakcja@kumpel.com.pl lub cogito@cogito.com.pl (w temacie: NASZA SZKOŁA). 

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawsze, które nagrodzimy upominkami i publikacją na łamach

e-magazynów „Kumpel dla Polonii” oraz "Cogito dla Polonii”. 

Na odpowiedzi czekamy do 8 stycznia 2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 3️⃣ roku ❗️

Organizator Konkursu: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Zadanie publiczne: E-magazyny dla polonijnych dzieci i młodzieży: „Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii"

 

                             

 

REGULAMIN KONKURSU „NASZA SZKOŁA JEST SUPER!”

organizowanego na profilach FB i Instagram e-magazynów dla polonijnych dzieci i młodzieży „Kumpel dla Polonii” i „Cogito dla Polonii”

 

§ 1

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest wydawca niniejszych e-magazynów Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34 E, 03–228 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS) 0000138020, posługującym się nadanym NIP: 5272214769.

2. O wynikach konkursu uczestnicy dowiedzą się z wiadomości e-mail przesłanej do zwycięzców konkursu oraz poprzez wywieszenie wyników na stronie: bractwogutenberga.pl.

3. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury konkursowe w składzie: koordynator projektu prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, redaktor naczelna magazynu „Cogito dla Polonii”, redaktor naczelna magazynu „Kumpel dla Polonii”.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców, dyrekcji szkół polskich i polonijnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia, Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Ponadto, wszelkie oświadczenia przewidziane w niniejszym regulaminie w imieniu tychże Uczestników czynią ich przedstawiciele ustawowi.

4. Warunkami udziału w konkursie w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18. roku życia, są również:

a) Przesłanie do organizatora pisemnej zgody na udział w konkursie.

b) Przesłanie do organizatora pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

c) Przesłanie do organizatora pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie licencji do prac konkursowych.

d) Zgody wymienione powyżej w punktach a) b) c) powinny być czytelnie podpisane. Zgoda powinna być podpisana przez opiekuna prawnego.

e) Formularz zgody znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

5. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

6. Zadanie Uczestników biorących udział w Konkursie:

„NASZA SZKOŁA JEST SUPER! Opisz szkolną akcję, najciekawsze wydarzenie w Twojej Szkole w 2022 roku. Forma: opis (ok. 1500 znaków). Do tekstu należy dołączyć od 3 do 5 zdjęć. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać drogą mailową na adres mailowy: redakcja@kumpel.com.pl lub cogito@cogito.com.pl (w temacie: NASZA SZKOŁA).

7. Zgłoszenia konkursowe (w tym zdjęcia) nie mogą naruszać praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

8. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawsze, które nagrodzimy upominkami i publikacją na łamach e-magazynów „Kumpel dla Polonii” oraz „Cogito dla Polonii”.

9. Wysyłając prace na Konkurs, Uczestnik i jego przedstawiciel ustawowy zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. W związku z obowiązującym od 25.05.2018 r. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych (RODO) pragniemy poinformować, iż Twoje dane osobowe są przez nas chronione zgodnie z wymogami określonymi w/w rozporządzeniu.

10. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a tym samym, z wyrażeniem zgody na dowolne rozpowszechnianie przez Organizatorów Konkursu w wybranej przez siebie formie nadesłanych materiałów w całości lub części.

11. Organizator nie refunduje kosztów uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 3

PRZEBIEG KONKURSU

1. Rozpoczęcie Konkursu oraz podanie informacji o jego rozpoczęciu do wiadomości publicznej nastąpiło na profilach FB i Instargam e-magazynów „Kumpel dla Polonii” i „Cogito dla Polonii”.

2. Prace można nadsyłać w terminie do dnia 8 stycznia 2023 roku. Prace otrzymane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 22 stycznia 2023 roku.

 

§ 4

NAGRODY

1. Zwycięzcy otrzymują nagrody podane w niniejszym regulaminie.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalenty pieniężne lub inne przedmioty i usługi.

3. Nagrody poniżej 2000 zł brutto podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

§ 5

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Poprzez złożenie pracy konkursowej, Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

e) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy;

f) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie na stronach internetowych i na profilach w portalach społecznościowych.

2. Przez odebranie nagrody uczestnik konkursu przenosi na organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1.

 

§ 6

DANE OSOBOWE

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku (w szczególności w zakresie: umieszczania wizerunku i danych osobowych zwycięzcy Konkursu w wydaniach e-magazynów „Kumpel dla Polonii” i „Cogito dla Polonii”, na portalach społecznościowych FB i Instagram e-magazynów „Kumpel dla Polonii” i „Cogito dla Polonii”) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator;

2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów przez osobę, której dane dotyczą. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika oraz  celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście Laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika konkursu licencji;

3) Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora, w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką  a także prezentacją jego Uczestników i Laureatów oraz ich prac konkursowych;

4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez rok od ogłoszenia wyników Konkursu;

7) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału Konkursie;

9) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

§ 7

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko i/lub nazwę szkoły lub instytucji, dokładny adres, datę, adres e-mail i numer telefonu, jak również dokładny opis reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie Komisja Reklamacyjna.

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego na reklamacji.

5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie.

2. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie nie można przenosić na inne osoby.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego.

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ w Konkursie „NASZA SZKOŁA JEST SUPER!”

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………….…. (uczeń) oświadczam że zamierzam brać udział w konkursie „NASZA SZKOŁA JEST SUPER!” i w związku z powyższym wyrażam zgodę na niżej wymienione:

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………. (rodzic) działając jako opiekun ustawowy małoletniego/ej wymienionego/ej powyżej wyrażam zgodę na niżej wymienione:

 

ZGODA na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział ww. małoletniego/ej w konkursie „NASZA SZKOŁA JEST SUPER!”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu ww. konkursu.

 

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34 E, 03–228 Warszawa, w celu przeprowadzenia konkursu „NASZA SZKOŁA JEST SUPER!” oraz późniejszej eksploatacji prac w ramach działalności statutowej organizatora. Ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie do

wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

ZGODA na udzielenie licencji i przeniesienie praw autorskich

Wyrażam zgodę na:

1. Udzielenie na rzecz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34 E, 03–228 Warszawa, jako organizatora Konkursu „NASZA SZKOŁA JEST SUPER!”, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji wyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, techniką drukarską, reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

d) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

e) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy;

f) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wykorzystanie na stronach internetowych i na profilach w portalach społecznościowych;

2. Na przeniesienie na rzecz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga jako organizatora Konkursu „NASZA SZKOŁA JEST SUPER!”, nieograniczonych czasowo i terytorialnie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 1.

 

Miejscowość i data

                 

………………………………………

 

 

Rodzic lub opiekun                                              Uczestnik konkursu

 

 

………………………………………                                            ………………………………………

 

(czytelny podpis)                                                  (czytelny podpis)

 


 

 

 

 

Opcje strony